Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Részlet a könyvből Előszó A könyvről írták címszójegyzék

Szathmári István (főszerkesztő): Alakzatlexikon
A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: Alakzatlexikon

596 oldal, B/5, keménytáblás
5990 Ft
ISBN 9789639902022
2008
Abúzió vagy Katakrézis
Addubitáció lásd Dubitáció
Adjekció
Adjunkció
Aferézis
Agressio lásd Entiméma
Akirológia
Akrosztichon lásd Enigma, Entiméma
Akumen
Alakzat
Alakzat és grammatika
Alakzat és norma
Alakzat és poétika
Alakzat és pragmatika
Alakzat és retorika
Alakzat és stilisztika
Alakzat és szemantika
Alakzatfunkciók
Alakzattársulás
Álarcosság
Allegória
Alliteráció vagy Betűrím
Allúzió vagy Célzás
Ambiguitás
Amfibólia
Amphigouri lásd Phébusz
Amplifikáció
Anadiplózis vagy reduplikáció
Anafora vagy előismétlés
Anagógé
Anagramma lásd Enigma
Anakoluthon
Anasztrofé lásd Inverzió
Annomináció vagy paronomázia
Anticipáció vagy prolépszis
Antifrázis lásd Irónia
Antiklimax
Antimetabolé
Antistrófa
Antitézis vagy ellentét
Antonímia
Antonomázia
Apodeixis lásd Entiméma
Apokopé
Aporia lásd Dubitáció
Aposziopézis
Aposztrofé
Appozíció lásd Protézis
Aproszdokézis
Aranymetszés
Archaizmus
Aszindeton vagy kötőszóelhagyás
Asszonánc
Áthajlás lásd Enjambement
Átvetés lásd Enjambement
Auxézis lásd Amplifikáció, Hiperbola, Litotész
Averzió
Barbarizmus
Betűrím lásd Alliteráció
Brevitas lásd Irónia, Perkurzió, Préteríció
Célzás lásd Allúzió
Charabia lásd Phébusz
Circumlocutio lásd Definíció, Phébusz
Commentatio lásd Entiméma, Konciliáció
Concetto lásd Akumen, Metafora
Contrapositum lásd Konciliáció
Definíció
Detrakció
Deviza
Diabolé
Diafora
Diaszirma lásd Irónia
Dierézis
Digresszió
Diminució lásd Litotész
Distinkció
Diszjunkció
Disszimiláció lásd Irónia
Disztribúció lásd Felsorolás
Divízió lásd Transzmutáció
Dubitáció vagy addubitáció
Ekhó lásd Anadiplózis
Ekleipszisz
Ektázis
Ekthlipszis
Elízió
Ellentét lásd Antitézis
Ellipszis vagy kihagyás
Elokúció lásd Alakzat és retorika
Előismétlés lásd Anafora
Emendáció
Emfázis
Enallagé
Enigma
Enjambement vagy áthajlás
Entiméma
Enumeráció lásd Felsorolás
Epanalépszis
Epanasztrofé lásd Ismétlés
Epanodosz
Epentézis
Epexegézis
Epibolé lásd Ismétlés
Epifora vagy utóismétlés
Epifrázis
Epikheiréma lásd Entiméma
Epiploké lásd Anadiplózis, Ismétlés
Episzinaloifé lásd Krázis
Epitheton
Epitrokhaszmosz lásd Perkurzió
Epizeugma lásd Adjunkció
Epizeuxis
Erotéma lásd Interrogáció
Eufemizmus
Eufónia vagy jóhangzás
Evidencia
Exadverzió lásd Litotész
Exemplum vagy példa, példázat
Exklamáció vagy felkiáltás
Expedíció lásd Entiméma
Expolíció
Extenuáció vagy kicsinyítés
Fabula lásd Exemplum
Facetia
Felkiáltás lásd Exklamáció
Felsorolás vagy enumeráció
Fictio personae
Figura etymologica
Fokozás lásd Antiklimax, Klimax
Galimatiász lásd Phébusz
Gemináció
Gnóma lásd Szentencia
Gondolatalakzat
Gondolatpárhuzam lásd Paralelizmus
Gondolatritmus lásd Paralelizmus
Gradáció lásd Antiklimax, Klimax
Grammatika lásd Alakzat és grammatika
Halmozás
Hangalakzat
Hangfestés lásd Hangutánzás
Hangkiesés lásd Szinkopé
Hangszimbolika
Hangutánzás és hangfestés
Hasonlat
Hátravetés lásd Enjambement
Helyesbítés lásd Korrekció
Hendiadisz vagy hendiadioin
Hiátus
Hipallagé
Hiperbaton
Hiperbola vagy nagyítás, túlzás
Hipokrízis vagy színlelés
Hiposztázis lásd Hiperbola
Hipozeugma lásd Zeugma
Hipozeuxis lásd Zeugma
Hiszterológia vagy hiszteron proteron
Homoioteleuton lásd Rím
Homonímia
Ikon lásd Exemplum
Imago lásd Exemplum
Imitáció
Immutáció
Interpozíció lásd Parentézis
Interrogáció
Inverzió vagy anasztrofé
Iocus lásd Facetia
Irónia
Ismétlés
Iteráció lásd Epanalépszis, Gemináció, Poliptóton
Izokólon vagy pariszon, pariszózis
Jelkép lásd Szimbólum
Jelző lásd Epitheton
Jelzőcsere lásd Enallagé
Jóhangzás lásd Eufónia
Kakemfaton
Kakofónia vagy rosszhangzás
Katafázis lásd Préteríció
Katakrézis lásd Abúzió
Képzelt beszéd lásd Szermocináció
Késleltetés lásd Hiszterológia
Kettős szillogizmus
Kiazmus
Kicsinyítés lásd Extenuáció
Kihagyás lásd Ellpszis
Klimax, gradáció vagy fokozás
Kólon
Komma
Kommoráció lásd Perkurzió
Kommunikáció
Kommutáció
Komplexió lásd Szimploké
Koncesszió
Konciliáció
Kongeriesz
Konkatenáció
Korrekció vagy helyesbítés
Körmondat vagy periódus
Körülírás lásd Eufemizmus, Perifrázis
Kötőszóelhagyás lásd Aszindeton
Kötőszóhalmozás lásd Poliszindeton
Közbeékelés, közbevetés lásd Parentézis
Közölés
Krázis
Látszólagos képtelenség lásd Paradoxon
Licencia
Litotész
Locus communis
Makáma lásd Rím
Makrológia lásd Perisszológia
Megengedés lásd Permisszió
Megszemélyesítés vagy perszonifikáció
Meiózis lásd Hiperbola
Mellőzés lásd Préteríció
Metabolé
Metafora
Metalepszis
Metalogizmus
Metaplazmus
Metaszeméma
Metasztázis
Metataxis
Metatézis
Metonímia
Mezozeugma
Mondatalakzat
Mondatpárhuzam vagy paralelizmus
Nagyítás lásd Hiperbola
Negatio contrarii lásd Litotész
Neologizmus
Norma lásd Alakzat és norma
Obscuritas lásd Hiperbaton, Homonímia
Obszekráció
Obtesztáció lásd Obszekráció
Oximoron
Összevetés lásd Definíció
Palindrom
Parabola lásd Exemplum
Paradoxon vagy látszólagos képtelenség
Paragogé
Paralelizmus vagy párhuzam, párhuzamosság
Parentézis vagy közbeékelés, közbevetés
Párhuzam, Párhuzamosság lásd Paralelizmus
Pariszon lásd Izokólon
Pariszózis lásd Izokólon
Paronomázia lásd Annomináció, Poliptóton
Példa, Példázat lásd Exemplum
Perifrázis vagy körülírás
Periódus lásd Körmondat
Perisszológia vagy makrológia
Perkontáció
Perkurzió
Permisszió vagy megengedés
Permutáció
Perszonifikáció lásd Megszemélyesítés
Phébusz
Pleonazmus
Poétika lásd Alakzat és poétika
Poetica licentia
Poliptóton
Poliszindeton vagy kötőszóhalmozás
Pragmatika lásd Alakzat és pragmatika
Preparáció
Préteríció vagy mellőzés
Prolépszis lásd Anticipáció, Préteríció
Propozíció lásd Protézis
Prosopopoeia lásd Megszemélyesítés
Proszapodózisz lásd Szubnexió
Protézis
Protozeugma lásd Zeugma
Protropé
Raciocináció
Reddíció
Reduplikáció lásd Anadiplózis
Reflexió
Refrén
Refutáció lásd Irónia
Regresszió
Repetíció lásd Epanaplépszis, Gemináció, Ismétlés
Retardáció lásd Hiszterológia
Reticentia lásd Aposziopézis
Retorika és stilisztika
Retrográd vers lásd Palindrom
Rím
Rosszhangzás lásd Kakofónia
Rusticitas lásd Facetia
Salsum lásd Facetia
Stilisztika lásd Alakzat és stilisztika, Retorika és stilisztika
Szarkazmus
Szemantika lásd Alakzat és szemantika
Szentencia
Szermocináció vagy képzelt beszéd
Szillépszis
Szillogizmus
Szimbólum vagy jelkép
Szimploké vagy komplexió
Szimuláció lásd Irónia, Hipokrízis
Szinaloifé
Szinekdoché
Szinerézis
Szinesztézia
Szinizézis
Szinkopé
Színlelés lásd Hipokrízis
Szinonímia
Szisztolé
Szisztrofé lásd Definíció
Szóalakzat
Szójáték
Szolecizmus
Szószaporítás lásd Tautológia
Szubjekció
Szubnexió
Tabuszavak lásd Eufemizmus
Tapinózis lásd Hiperbola
Tautológia vagy szószaporítás
Tiráda lásd Körmondat
Tmézis
Transzmutáció
Trópus
Túlzás lásd Hiperbola
Urbanitas lásd Facetia
Utóismétlés lásd Epifora
Venestum lásd Facetia
Versszerkezeti alakzatok
Zeugma

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 15. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
Tizenhét éves korukban...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - november
1.Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv
2.Mi a szösz?
3.A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
4.Itt van a kutya elásva!
5.Magyar szókincsbővítő diákszótár
6.Magyar nyelvtan
7.Nincsen rózsa tövis nélkül
8.Meseszótár
9.Találós kérdések
10.Nagy magyar tájszótár