Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó A könyvről írták

Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

148 oldal, A/5, puhafedeles
ISBN 9789639902619
2010
Abúzió
Aferézis
Akumen
Alakzat
Alany
Allegória
Alliteráció
Állítmány
Allúzió
Ambiguitás vagy kétértelműség
Anadiplózis vagy reduplikáció
Anafora vagy előismétlés
Anagógé
Anakoluthon
Anakronizmus
Annomináció vagy paronomázia
Anticipáció vagy prolépszis
Antiklimax
Antitézis vagy ellentét
Antonímia
Antonomázia
Apokopé
Aposziopézis
Aposztrofé
Archaizmus
Aszindeton
Averzió
Azonos alakú szavak
 
Barokk
Biedermeier
 
Csoportnyelv, szaknyelv
 
Dadaizmus
Dagály, dagályos stílus
Diafora
Diáknyelv
Dierézis
Digresszió
Distinkció
Diszjunkció
Dubitáció
 
Egyéni stílus
Egyszerű mondat
Ektázis
Ekthlipszis
Elízió
Ellipszis
Emfatikum
Emfázis
Enallagé
Enigma
Enjambement
Epanodosz
Epentézis
Epifora
Epifrázis
Erősítés
Értelmező
Eufemizmus
Exmetafora
Expresszionizmus
 
Felkiáltás vagy exklamáció
Felsorolás
Fokozás
Futurizmus
 
Gúny
 
Gyermeknyelv
 
Halmozás
Hanghatás
Hangszimbolika
Hasonlat
Hasonló hangzású szavak
Hendiadisz
Hiányos mondat
Hiátus
Hipallagé
Hiperbaton
Hipokrízis
Hiszterológia vagy hiszteron proteron
Hivatalos stílus
 
Idegen szavak
Idegenszerűség vagy barbarizmus
Ige
Igekötő
Igenevek
Imitáció
Impresszionizmus
Interrogáció
Inverzió
Irónia
Ismétlés
 
Jelző
Jóhangzás
 
Képzők
Keverékszó vagy makarónikum
Kiazmus
Kicsinyítés
Kifejező (expresszív) hangváltoztatás
Kijelentő mondat
Kívánó mondat
Klasszicizmus
Kommunikáció
Koncesszió
Kongeriesz
Korrekció
Korstílus és stílusirányzat
Körmondat vagy periódus
Körülírás
Kötőszó
Közbevetés
Közhely
Közölés
 
Látható nyelv
Látomás vagy vízió
Levélstílus
Licencia
Litotész
 
Madárnyelv
Megszemélyesítés
Metafora
Metalepszis
Metaplazmus
Metonímia
Módosítószó
 
Nagyítás, túlzás
Naturalizmus
Neologizmus
Népetimológia
Népnyelv, nyelvjárás vagy tájnyelv
Névelő
Névszó
Nominális stílus
 
Oximoron
 
Összetett mondat
 
Palindrom
Paradoxon vagy látszólagos képtelenség
Paralelizmus vagy párhuzam, párhuzamosság
Perkurzió
Permisszió vagy megengedés
Permutáció
Pleonazmus
Poliptóton
Poliszindeton
Préteríció vagy mellőzés
Provincializmus
Publicisztikai stílus vagy sajtónyelv
 
Raciocináció
Realizmus
Reddíció
Refrén
Regresszió
Reneszánsz stílus
Részletezés
Rétegnyelv
Rokokó
Romantika vagy romantikus stílus
 
Stílus
Stílusárnyalat
Stílusréteg
 
Szarkazmus
Szentencia
Szentimentalizmus
Szépirodalmi stílus
Szermocináció vagy képzelt beszéd
Szillépszis
Szimbolizmus
Szimbólum vagy jelkép
Szimploké vagy komplexió
Szinekdoché
Szinesztézia
Szinonímia, szinonimák
Szófaj, szófaji átcsapás
Szóhangulat
Szójáték
Szókapcsolat
Szókép vagy trópus
Szókészlet
Szónoki stílus
Szóösszetétel
Szubjekció
Szürrealizmus
 
Tautológia
Társalgási stílus
Tudományos stílus
 
Zeugma

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 14. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.