Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába
Funkcionális kognitív megközelítés

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába

236 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902930
2011
Előszó9
 
BEVEZETÉS
1. A pragmatika helye és ideje11
   1.1. A pragmatikai kutatások tudománytörténeti kontextusa11
   1.2. A pragmatika diszciplináris státusza14
   1.3. A pragmatika „itt és most” – a kötet felépítése18
 
I. RÉSZ: A PRAGMATIKA NÉZŐPONTJA
2. A nyelvi tevékenység általános jellemzői25
   2.1. A nyelvhasználat mint társas megismerő tevékenység26
      2.1.1. A nyelvi megismerés fiziológiai alapjai27
      2.1.2. A nyelvi megismerés diszkurzív alapjai29
   2.2. A nyelvi tevékenység és a személyközi viszonyok alakítása35
      2.2.1. A nyelvi tevékenység metafunkciói36
      2.2.2. Az udvariasság41
   2.3. A nyelvi tevékenység mint választás, egyezkedés és adaptáció   45
3. A kontextus51
   3.1. A szituáció, a cselekvés és a téma51
   3.2. A résztvevők világa55
      3.2.1. A résztvevői szerepek56
      3.2.2. A résztvevők fizikai, társas és mentális világa59
   3.3. A kontextus létrehozásának folyamata63
4. A megnyilatkozás68
   4.1. A megnyilatkozás fogalma69
   4.2. A megnyilatkozás a diskurzusban74
      4.2.1. A dialogikus társalgások és a monologikus szövegek74
      4.2.2. A társalgás szerveződése80
   4.3. A mondat a megnyilatkozásban84
      4.3.1. A mondat mint a megnyilatkozás feldolgozási egysége84
      4.3.2. A beszédaktusok89
5. A dinamikus jelentésképzés100
   5.1. Az implicit jelentés101
      5.1.1. Kifejtettség és kifejtetlenség a jelentésképzésben101
      5.1.2. Az implicit jelentés létrehozásának tipikus lehetőségei105
   5.2. A jelentésképzés tudatossága114
      5.2.1. A pragmatikai tudatosság115
      5.2.2. A metapragmatikai tudatosság119
6. A deixis126
   6.1. A deixis fogalma127
   6.2. A deixis fajtái131
      6.2.1. A társas deixis131
      6.2.2. A térdeixis135
      6.2.3. Az idődeixis139
      6.2.4. A diskurzusdeixis142
   6.3. A deixis működése és a nézőpont szerveződése144
 
II. RÉSZ: A NÉZŐPONT PRAGMATIKÁJA
7. Az idézés és a nézőpont153
   7.1. Az idézés mint perspektivizáció154
   7.2. A referenciális központ működése a magyar nyelvű idézésben159
      7.2.1. Az egyenes idézés159
      7.2.2. A függő idézés161
      7.2.3. A szabad függő idézés164
   7.3. Az idézéssel együtt járó tudatosság167
8. Az elbeszélés és a nézőpont171
   8.1. A narratív diskurzusok jellemzői172
   8.2. A történet referenciális értelmezése176
      8.2.1. A történetmondás jellemzői176
      8.2.2. A történet fizikai világa179
      8.2.3. A történet társas világa183
      8.2.4. A történet mentális világa186
9. Az irónia és a nézőpont190
   9.1. A tudománytörténeti kontextus191
      9.1.1. A retorikai és a filozófiai hagyomány191
      9.1.2. A pragmatikaelméleti dilemmák194
   9.2. Irónia, perspektivizáció, metapragmatikai reflexió196
      9.2.1. Az irónia mint perspektivizáció196
      9.2.2. Az irónia mint rejtett metapragmatikai reflexió200
 
Záró megjegyzések205
A kulcsfogalmak rövid értelmezése209
Bibliográfia217
Tárgymutató229

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 131. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?



szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.