Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Péter Mihály: A leplező nyelv
Álcázás és ámítás a nyelv használatában

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Péter Mihály: A leplező nyelv

168 oldal, A/5, puhafedeles
ISBN 9786155219283
2012
ELŐSZÓ11
 
A) EGY EMBERKÖZPONTÚ NYELVSZEMLÉLET FELÉ17
I. PRAGMATIKAI FORDULAT A NYELVTUDOMÁNYBAN19
II. A NYELV: HATALOM ÉS FEGYVER23
III. TUDATUNK NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA27
1. Tudatos és tudattalan dialektikája27
2. „Bizonytalanságok” a tudat működésében28
3. Absztrakció és analógia29
IV. ELLENTÉTEK EGYSÉGE A NYELVBEN31
1. Nyelv és nyelven kívüli világ31
2. A nyelv társadalmi és egyéni, objektív és szubjektív oldala32
3. Állandóság és változékonyság a nyelvben: diszkrét és folyamatos kapcsolódások33
4. Közlő és befogadó interakciója, megértés és meg nem értés34
V. A NYELV MEGHATÁROZATLAN TÁRGYIASSÁGA37
1. A nyelv iránti bizalmatlanság37
2. A nyelv meghatározatlan tárgyiasságának problémája a nyelvtudományban38
3. Kategorizációs nehézségek, közbülső jelenségek a nyelvi struktúrában39
4. A mondat értelmi meghatározottsága a nyilatkozatban44
5. A nyelv szimbolikus természete; a szójelentés bizonytalansága46
6. Nyelvi szövegek, nyelvváltozatok és a nyelvek meghatározatlan tárgyiassága47
VI. A NYELVHASZNÁLAT FUNKCIÓI49
1. Funkciók kialakulása a gyermeki nyelvelsajátítás folyamatában49
2. A funkciók módosulása és bővülése felnőttkorban50
 
B) ÁLCÁZÁS ÉS ÁMÍTÁS A NYELV HASZNÁLATÁBAN53
VII. EVOLÚCIÓS ELŐZMÉNYEK55
VIII. A „HAMIS BESZÉD” MINT FILOZÓFIAI PROBLÉMA – A LEPLEZÉS RETORIKAI ESZKÖZEI QUINTILIANUSNÁL59
IX. A REJTŐZKÖDŐ MAGATARTÁS TÁRSADALMI ÉS LÉLEKTANI GYÖKEREI64
X. A HAZUGSÁG PROTOTIPIKUS MEGKÖZELÍTÉSBEN66
XI. TABUK ÉS EUFEMIZMUSOK71
1. Szómágia és tabu71
2. Tabuk és eufemizmusok különböző korokban73
3. Az eufemizmusok osztályozása75
4. Az eufemizmusok formái79
5. Az eufemizmushoz közeli kategóriák82
XII. LEPLEZÉS A NYILATKOZAT SZINTJÉN86
1. A beszédaktus-elmélet és bahtyini előzménye86
2. A közvetett beszédaktusok néhány fajtája88
3. A beszédaktus-elmélet továbbfejlesztése Grice-nál90
4. Közvetett beszédaktusok Tolsztoj „Anna Karenina” c. regényében91
XIII. AZ UDVARIASSÁG MINT PRAGMATIKAI MODALITÁS98
1. A kettős egyéni arculatnak megfelelő közelítő és tartózkodó udvariasság98
2. Az udvariasság különböző formái az egyes nyelvekben; két- és többfokozatú rendszerek100
3. A hatalom és a szolidaritás szemantikája, a T/V formák használata101
4. A megszólítás viszontagságai nyelvünkben101
5. A T/V váltás érzelmi konnotációja103
XIV. A MEGGYŐZÉS BESZÉDMÓDJAI105
1. A perszuazív funkció105
2. A tömegek lélektana Le Bon és Freud felfogásában106
XV. A PROPAGANDA108
1. Mítosz, ideológia, hőskultusz108
2. A propaganda nyelvi sajátosságai109
XVI. PROPAGANDANYELVEK A XX. SZÁZADBAN114
1. A hitleri Németország propagandájának nyelve115
2. A sztálini korszak propagandájának nyelve a Szovjetunióban118
3. A bürokrácia nyelve124
4. Az orwelli „újbeszéd”127
5. Marcuse az autoritárius nyelvhasználatról129
XVII. A REKLÁM NYELVE132
1. Propaganda és reklám; meggyőzés és manipuláció132
2. A reklámnyelv jellemzői134
3. A reklám szintaxisa136
4. A reklámszövegek poétikája137
XVIII. KÖZHELYEK139
1. A közhely meghatározása139
2. A közhelyek létrejötte, motivációja140
3. A közhelyek válfajai141
XIX. VICCEK144
1. A vicc fogalma, viccmeghatározások144
2. A viccmondó és hallgatóságának interakciója145
3. Vicc és álom147
4. Két korszakábrázoló vicc147
 
UTÓSZÓ HELYETT150
SUMMARY152
HIVATKOZOTT MŰVEK157

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 22. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.