Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó A könyvről írták

Szathmári István: Stilisztikai lexikon
Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: Stilisztikai lexikon

250 oldal, B/5, keménytáblás
ISBN 9639372803
2004
Alakzat
Alany
Allegória
Állítmány
Amelioratív
Anakronizmus
Anticlimax
Antonomázia
Archaizmus
Azonos alakú szavak v. homonimák
Barokk
Betűrím v. alliteráció
Betűszó, szóösszevonás, szórövidítés
Beidemeier
Chiazmus
Csoportnyelv, szakszó, műszó, műkifejezés
Dadaizmus
Dagály v. szóvirág
Diáknyelv
Egyéni nyelv és stílus
Egyszerű mondat
Élénkség
Ellentétes értelmű szavak v. antonímák
Eltolás
Emfatikum
Enallagé
Enigma v. rejtvény
Enjanbement
Enyelgés
Eredetiség
Erősítés
Értelmező
Esztétika
Eufemizmus
Exmetafora
Expresszionizmus
Felkiáltó mondat, felkiáltás
Felsorolás
Fogalmazás
Fokozás
Frázis
Futurizmus
Gondolatpárhuzam v. mondatpárhuzam
Gúny (1. nyílt gúny, 2. irónia, 3. szarkazmus)
Gyermeknyelv
Halmozás
Hanglejtés
hangok
Hangsúly
Hangszimbolika
Hangulatosság
Hasonlat
Hasonló hangzású szavak v. paronimák
Határozó
Határozószó
Helyesség
Hiányos (nem teljes) mondat
Hivatalos stílus
Idegen szavak
Idegenszerűség v. barbarizmus
Ige
Igekötő
Igenevek
Impresszionizmus
Irodalomtudomány
Írott és beszélt nyelvi stílus
Jelentéstan
Jelző
Jóhangzás v. kakofónia
Kakofemizmus
Képes beszéd
Képzavar
Képzők
Kérdő mondat, kérdés
Kételkedés
Kettős tagadás
Keverékszó v. makarónikum
Kicsinylés
Kiejtés
Kifejező (expresszív) hangváltoztatás
Kijelentő mondat
Kívánó mondat
Klasszicizmus
Korstílus és stílusirányzat
Körmondat
Körülírás
Kötőszó
Kötőszóelhagyás és kötőszóhalmozás
Közbevetés (parentheis)
Közhely v. nyelvi klisé
Közölés
Kritikai realizmus
Kuriális stílus
Látható nyelv
Látomás v. vízió
Látszólagos képtelenség
Leiterjakab
Levélstílus
Madárnyelv
A magyar nyelv sajátságai
Magyarosság
Magyartalanság
Megszemélyesítés
Megszólítás
mellőzés
Metafora
Metalepszis
Metonímia
Módosítószó
Mozgalmi nyelv v. mozgalmi zsargon
Műfaj
Nagyítás, túlzás
Nagyvárosi nyelv
Naturalizmus
Nemzeti nyelv, irodalmi nyelv, köznyelv
Neologizmus
Népetimológia
Népnyelv, nyelvjárás v. tájnyelv
Névelő
Névszó
Névtudomány
Nominális stílus
Nyelvesztétika
Nyelvművelés, nyelvi és stilisztikai helyesség
Nyelvtani szinonimák
Oxymoron
Összetett mondat
Palindrom
Parabola
Paramoion
Paranomázia v. annomináció
Pejoratív
Poétika
Poláris kifejezés
Pongyolaság
Provincializmus
Publicisztikai stílus
Ráértés
Realizmus
Refrén
Reneszánsz és humanizmus
Részletezés
Rétegnyelv, zsargon, argó, szleng
Retorika
Rím
Rokokó
Rokon értelmű szavak v. lexikai szinonimák
Romanticizmus v. romantika
Stilisztika
Stílus
Stílusárnyalat
Stíluselemzés
Stíluselmélet
Stíluskritika
Stílusréteg
Stílustörténet
Stílusvizsgálat
Szabatosság
Szemléletesség
Szentimentalizmus
Szépirodalmi v. művészi stílus
Szépség
Szimbolizmus
Szimbólum v. jelkép
Szinekdoché
Szinesztézia
Szófaj, szófaji átcsapás
Szóhalmozás
Szóhangulat
Szójáték
Szójelentés, expresszivitás
Szókapcsolat, állandósult szókapcsolat
Szókép v. trópus
Szókihagyás
Szókincs
Szónoki stílus
Szóösszetétel
Szórend
Szótártudomány v. lexikográfia
Szöveg
Szürrealizmus
Tárgy
Társalgási stílus
Tartalom és forma, formalizmus
Természetesség
Terpeszkedő kifejezés
Többalakú szavak
Tömörség
Tudományos stílus
Változatosság
Verstan
Világosság
Visszavétel
A zárt mondatszerkezet felbomlása
Zeugma
Zsargon

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 7. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.