Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Orsós Anna, Kálmán László: Beás nyelvtan

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Orsós Anna, Kálmán László: Beás nyelvtan

128 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902251
2009
1. BEVEZETÉS9
1.1. A beás nyelvről9
1.2. A beás írásról11
2. HANGTAN13
2.1. A hangkészlet14
2.1.1. A mássalhangzórendszer14
2.1.2. A magánhangzórendszer15
2.2. Váltakozások16
2.2.1. Mássalhangzó-váltakozások16
2.2.2. A w váltakozásai18
2.3. Magánhangzó-váltakozások18
2.3.1. Hangsúlyos magánhangzók váltakozásai18
2.3.2. Gyengülés hangsúlytalan szótagban19
2.3.3. Elölképzett, zártabb hangsúlytalan magánhangzó „lágy” mássalhangzó előtt19
2.3.4. Szandhi-jelenségek19
2.4. A hangsúly21
2.5. Fonotaktika21
2.5.1. Mássalhangzók és magánhangzók kapcsolatai21
2.5.2. Magánhangzó-kapcsolatok22
2.5.3. Mássalhangzó-kapcsolatok előfordulása22
3. A NÉVSZÓALAKOK SZERKEZETE25
3.1. A névszók alakjai25
3.2. A névszói tövek fajtái26
3.3. A többes szám26
3.3.1. Többes szám palatalizációval26
3.3.2. Többes szám -e toldalékkal30
3.3.3. Egyéb többes számú alakok31
3.3.4. Megszólító esetű alakok33
3.4. Végartikulusos alakok33
3.4.1. Közelségre érzéketlen határozott alakok34
3.4.2. A közelre mutató határozott alakok36
3.4.3. A távolra mutató határozott alakok37
3.4.4. Általános tudnivalók a közelségre érzékeny alakokról39
3.5. A melléknevek39
4. AZ IGEALAKOK SZERKEZETE41
4.1. Az igék személyragozott alakjai41
4.2. Az igetövek típusai42
4.3. Jelen idejű igealakok45
4.3.1. E145
4.3.2. E248
4.3.3. E/T3 és T1/249
4.4. A folyamatos múlt53
4.5. A kötőmód53
4.6. Felszólító alakok56
4.7. A nem ragozott igealakok58
4.7.1. Az infinitívusz és a particípium58
4.7.2. A gerundium63
5. EGYÉB SZÓALAKOK65
5.1. Szóképzés65
5.1.1. Az egyetlen termékeny képző65
5.1.2. Nem termékeny képzők65
5.2. Névmások68
5.2.1. Személyes névmások68
5.2.2. Birtokos névmások70
5.3. Determinánsok70
5.3.1. Mutató determinánsok70
5.3.2. Határozatlan determinánsok71
5.4. Egyéb zárt szóosztályok73
5.4.1. Határozószók, mondatszók73
5.4.2. Nevezetes időpontok, időszakok nevei74
5.4.3. Keresztnevek, helységnevek75
6. NÉVSZÓI SZERKEZETEK77
6.1. Determinánsok és határozottság77
6.1.1. A határozott névszói szerkezetek használata77
6.1.2. A mutató determináns használata77
6.1.3. Mennyiségjelölős szerkezetek78
6.1.4. Tulajdonnevek határozottsága78
6.2. Melléknévi módosítók79
6.2.1. A módosítót tartalmazó névszói szerkezet szórendje79
6.2.2. A melléknévi módosító egyeztetése79
6.2.3. Módosítás határozott névszói szerkezetben79
6.2.4. Viszonyító módosítás80
6.3. Birtokos szerkezetek81
6.3.1. A birtokos szerkezetek felépítése81
6.3.2. Szerkezetek birtokos névmásokkal81
7. IGÉS SZERKEZETEK83
7.1. Összetett igealakok83
7.1.1 Az összetett múlt idő83
7.1.2. Jövő idő84
7.1.3. Feltételes mód84
7.1.4. Passzív alakok85
7.1.5. Tagadott igealakok85
7.1.6. Összetett állítmányok86
7.1.7. Ragozott igealakok simuló névmásokkal86
7.2. Igei bővítmény- és vonzattípusok88
7.2.1. Az ágens--ige viszony89
7.2.2. A téma--ige viszony100
7.2.3. Időjárás-igék100
7.2.4. Állapotok, tulajdonságok100
7.2.5. Nem tudatos, de dinamikus esemény102
7.2.6. Az experiens--ige viszony104
7.2.7. Az ok kifejezés105
7.2.8. Általános körülmények kifejezése105
7.3. Elöljárós szerkezetek106
7.3.1. A névszói alaptag által meghatározott elöljárószók106
7.3.2. A tárgyeset kifejezése elöljárószóval108
7.3.3. Határozó szerepű szerkezetek108
7.3.4. Elöljárós szerkezet névszói szerkezet módosítójaként109
7.3.5. Particípiumos szerkezetek110
7.4. Összetett bővítmények110
8. MONDATMINTÁK111
8.1. Egyszerű mondattípusok111
8.2. Kérdő mondatok112
8.2.1. Kiegészítendő kérdések112
8.2.2. Eldöntendő kérdések112
8.3. Összehasonlító szerkezetek113
8.3.1. Egyformának minősítés113
8.3.2. Különbözőnek minősítés113
8.3.3. Egyéb összehasonlítások114
8.4. Vonatkozó mellékmondatok115
8.5. Egyéb mondatbevezetők115
8.5.2. Kötőmódos szerkezetek115
8.5.2. Feltételes mondatok116
8.5.3. Egyéb mondatbevezetős szerkezetek117
8.6. Formulák120
IRODALOM121
TÁRGYMUTATÓ123

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 97. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.