Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja?

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe

128 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902299
2009
Előszó9
 
1. fejezet. A férfiak és a nők kommunikációs különbségeivel kapcsolatos vélekedések11
1.1. Mitikus gondolkodás a férfiról és a nőről11
1.2. Filozófiai gondolatok a férfiról és a nőről12
1.3. A férfi- és női nyelv mítosza13
1.4. A tudományos gondolkodás kezdetei a női-férfi nyelvhasználatról15
1.5. A női és férfi nyelvhasználattal foglalkozó gendernyelvészet önálló kutatási területként való kialakulása16
1.6. A gendernyelvészet intézményesülése17
 
2. fejezet. Élettani különbségek a férfiak és a nők között és összefüggésük a nyelvhasználattal20
2.1. A biológiai és a társadalmi nem20
2.1.1. A biológiai nem20
2.1.1.1. A biológiai nem hatása az agyra21
2.1.2. A társadalmi nem22
2.2. A nők és a férfiak közötti különbségek23
2.2.1. Az észlelésben megmutatkozó különbségek23
2.2.2. Különbségek a – nyelvhasználattal közvetlenül nem összefüggő – viselkedésben23
2.2.3. A nyelvi képességekben megmutatkozó különbségek24
2.2.4. A különbségek kialakulása25
 
3. fejezet. A hangzó beszéd eltérései férfi és női beszélőknél27
3.1. A beszédet meghatározó biológiai adottságok27
3.2. A beszéd hangzásában megragadható különbségek28
3.3. A szociális tanulás kínálta módosítási lehetőségek29
3.4. A beszédhangok rendszerében megmutatkozó nemi különbségek30
3.5. A munkaerőpiac és a különbözőképpen hangzó női és férfi beszéd31
 
4. fejezet. A nyelvtani nem hatása a társadalmi nyelvhasználatra33
4.1. A nyelvtani nem és a természetes nem kifejeződése a nyelvekben33
4.1.1. Szóképzési lehetőségek a természetes nem kifejezésére35
4.1.2. A férfira és a nőre utaló morfémák rendszerbeli összefüggései37
4.2. A férfiak és a nők sajátos morfémahasználata37
4.2.1. A férfiakra és a nőkre utaló morfémák38
4.2.2. A férfiak és a nők morfémahasználatának eltérései38
4.3. Létrehozható-e nemileg semleges szöveg?39
 
5. fejezet. Modalitásbeli és szintaktikai eltérések, valamint lexikai különbségek a két nem beszédében42
5.1. Modalitásbeli eltérések a férfi és a női nyelvhasználatban42
5.1.1. Mellé- és alárendelő szintaktikai szerkezetek42
5.1.2. Visszakérdezések, feltételes módú igék, bizonytalankodások43
5.2. Lexikai eltérések a férfi és a női nyelvhasználatban44
5.2.1. Nyelvi előírások, tabuk a két nem nyelvhasználatában45
5.2.2. Az egyik nem által előnyben részesített szavak46
5.3. A nők és a férfiak normakövetése48
5.3.1. A nők mint az archaikus nyelvhasználat megőrzői48
5.3.2. A nők mint nyelvhasználati újítók49
5.3.3. A nők és a férfiak eltérő normakövetése50
 
6. fejezet. A férfiak és a nők által együttesen és külön-külön használt szövegtípusok áttekintése53
6.1. A szövegfajták nemi alapú elosztása53
6.1.1. Kizárólagosság, tiltás és megengedés53
6.1.2. Nemi alapú szövegválasztás54
6.1.3. A humoros szövegek nemi megoszlása56
6.1.3.1. A humor a munkahelyen57
6.1.3.2. Nemileg különböző humor a nyilvánosság előtt57
6.2. Stílusok és regiszterek58
6.3. Hogyan szokunk rá, hogy férfiasan vagy nőiesen beszéljünk?59
 
7. fejezet. A női és férfi, valamint a vegyes nemű csoportok társalgásának jellemző jegyei61
7.1. Vegyes nemű csoportok61
7.2. A női és a férfi csoportok beszélgetései63
 
8. fejezet. Az udvariasság és a (nyelvi) agresszió a két nemnél65
8.1. A homlokzat és a vele kapcsolatos tevékenységek: az udvariasság és a (nyelvi) agresszió65
8.1.1. Társadalmanként eltérő udvariassági szokások66
8.2. A társadalmi normákra való szoktatás gyermekkorban67
8.2.1. A fiúk és a lányok eltérő szereprepertoárjának kialakítása a családban68
8.2.2. Nemi szerepre való felkészülés a gyermekek és a serdülők közösségeiben69
 
9. fejezet. A nő és a férfi testi megjelenése a nyilvános térben73
9.1. A két nem megjelenése a nyilvános térben73
9.1.1. A női és férfi ruházkodás jelszerűsége74
9.1.2. A női és férfi test megjelenése75
9.2. A testbeszéd nemi különbségei76
9.3. Nem-verbális kommunikáció76
9.3.1. Nemi különbségek a nem-verbális kommunikációban77
9.3.1.1. Fejtartás, mimika77
9.3.1.2. Gesztusok, testtartás, mozgás79
9.4. Nemi különbségek a nem-verbális kommunikáció értelmezésében80
 
10. fejezet. A foglalkozások kommunikációigényének felértékelődése és ahogy a két nem alkalmazkodik hozzá83
10.1. A munkakörök kommunikációs igényének megváltozása83
10.1.1. A kizárólag kommunikációra épülő munkakörök84
10.1.2. A kommunikációs munkakörökhöz kapcsolódó követelmények85
10.1.3. Nemi megkülönböztetés a kommunikációs munkahelyeken86
10.2. Nemi különbségek a felsőoktatásban és a foglalkoztatás egyes szféráiban86
10.3. Nemi különbségek a munkahelyi hierarchiában88
10.4. A különbségtevés első lépése: a kapuőri helyzet89
10.5. A nemek szerinti megoszlás a politika szférájában90
10.5.1. A nemek aránya az érdekképviseleti szervekben91
 
11. fejezet. A nő és a férfi helye a különböző társadalmakban és ennek nyelvi lenyomata93
11.1. A férfi és a nő: norma és eltérés93
11.1.1. A férfi és a nő eltérő névhasználata a magyar nyelvközösségben94
11.1.2. A két nem eltérő megszólítási formái a magyar nyelvközösségben95
11.2. A nemek közti diszkriminatív különbségtevés: a szexizmus95
11.2.1. A nyelvbe kódolt nyílt szexizmus97
11.2.2. A nyelvhasználatban megjelenő rejtett szexizmus: a sztereotípiák98
11.2.2.1. A férfiak és a nők eltérő megjelenítésében megmutatkozó szexizmus99
11.2.3. Nyelvkritika100
11.2.3.1. A nyelvi elemekre irányuló kritika100
11.2.3.2. A nyelvhasználatra irányuló kritika101
 
12. fejezet. A különbségek magyarázatára alkalmas elméleti keretek: biologisztikus és szocializációs magyarázatok104
12.1. A társadalmi nemek elméleti keretei: biologisztikus és szocializációs magyarázatok104
12.1.1. A különbségek adottak, velünk születtek104
12.1.2. A különbségek létrejöttében a szociális tanulás játszik döntő szerepet104
12.1.3. A nemhez kötött különbségek nem előre adottak, hanem magában a cselekvésben, az interakcióban jönnek létre105
12.2. A két nem eltérő kommunikációjának modelljei105
12.2.1. A deficithipotézis105
12.2.2. A dominanciaelmélet106
12.2.2.1. A nyelvhasználat illesztése a deficithipotézishez és a dominanciaelmélethez106
12.2.3. A differenciahipotézis107
12.2.4. A (de)konstrukciós modellek109
12.3. A kutatás további feladatai, perspektívái109
 
Források112
Válogatott bibliográfia113

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 98. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.