Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerkesztő): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás, Sárdi Csilla: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai

304 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902350
2009
BALÁZS GÉZA: Mi a helyzetmondat?9
BALÁZS-PIRI PÉTER: A spanyol frazémák szövegközpontú vizsgálata a nyelvtanár szemével15
BATÁR LEVENTE: Nyelvi agresszió – egy felmérés eredményeiről22
BEKE ANDRÁS: A veláris magánhangzók stabilitása a spontán beszédben27
BODA I. KÁROLY – PORKOLÁB JUDIT: A nyelv és a kommunikáció egyes funkcióinak vizsgálata Füst Milán verseinek konkordanciái alapján32
BÓDI ZOLTÁN: Webes és webkettes alkalmazások nyelvészeti keretben40
BODNÁR ILDIKÓ: A kommunikáció zavaraira utaló népi megfigyelések tükröződése a magyar nyelvben és a szó lexéma helye a kognitív modellben45
BÓNA JUDIT – GRÁCZI TEKLA ETELKA – MARKÓ ALEXANDRA: A koartikulációs szabályok érvényesülése különböző beszédstílusokban50
BOÓCZ-BARNA KATALIN: Megakadásjelenségek a németórán folyó kommunikációban. A „nyelvi hiba” értelmezése55
BORBÁS GABRIELLA DÓRA: A Biblia mint kommunikációs tankönyv61
CS. JÓNÁS ERZSÉBET: A műfordítás mint kommunikáció kognitív megközelítésben68
DÉR CSILLA ILONA: Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben74
DOBOS CSILLA: A kommunikáció szemantikai aspektusai a szakemberek és
a laikusok közötti diskurzusban79
DŐRYNÉ ZÁBRÁDI ORSOLYA: Különböző nyelvek nazális mássalhangzóinak összehasonlítása85
EKLICS KATA: Udvariassági kifejezések a női és férfi műsorvezetők kommunikációjában90
ERDŐSI VANDA: Kommunikálni tanítani – kezdő szinten? A magyar mint
idegen nyelv kommunikatív oktatásának aspektusai95
GECSŐ TAMÁS: Focusing on the focus in Hungarian (Prosody or syntax?)100
HOPPA ENIKŐ: Nyelvjárás és írásbeliség106
HORVÁTH KATALIN: Nyelvi rendszer és kommunikáció: a metalepszis111
HUSZÁR ÁGNES: Az információkérés grammatikai megvalósulásai a beszélgetésvezető stratégiájában116
ILLÉSNÉ KOVÁCS MÁRIA – SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA: Gyógyszerészeti kísérőiratok kommunikációs szempontú elemzése Hymes szociokulturális modellje alapján121
KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA: A (felsőoktatási) pedagógiai kommunikáció nyelvészeti aspektusai128
KISS ZOLTÁN: Sprache und Identität der schwäbischen Minderheit in Taks und Wetschesch. Sprachgebrauch der zweiten Generation133
KUTTOR ESZTER: Elveszett jelentések – az irodalmi tulajdonnevek (nem) fordításáról138
LADÁNYI MÁRIA: Nyelvi és nyelven kívüli tényezők szerepe a produktívan képzett szavak aktuális jelentésében143
T. LITOVKINA ANNA – BORONKAI DÓRA: „Ahány ház, annyi baj legyen”. A magyar antiproverbiumok humorértékelésének szociolingvisztikai vizsgálata148
LŐRINCZ JULIANNA: A tanári kommunikáció sikerének feltételei156
MAGYARNÉ SZABÓ ESZTER: A passzív szerkezet írásban történő használata középiskolai diákok német-magyar és magyar-német fordításaiban162
MARKÓ ALEXANDRA: Megakadásjelenségek különböző beszédhelyzetekben168
MÁTÉTELKINÉ HOLLÓ MAGDOLNA: A rendészeti kommunikáció sajátosságai
a francia nyelvben174
NAGYHÁZI BERNADETTE: Játék a mondatokkal. Egy kísérleti számítógépes szórendoktató program kipróbálásának első eredményei177
NÁRAY-SZABÓ MÁRTON: Illokúciós predikátumok értelmezése a helyzetmondatokban184
OSVÁTH GÁBOR: Az íráskép mint szimbólum190
ŐRSI TIBOR: Interkulturális kommunikáció: anglicizmusok francia keresztrejtvényekben195
ÖTVÖS ZOLTÁNNÉ: Egymástól tanuló gyermekek:gyermekdialógusok vizsgálatán keresztül megközelített tanulási interakciók201
P. SZILCZL DÓRA: A nyelv és az interpretációs közösség206
PÁL HELÉN: Az ikes igék ragozása a bukovinai székelyek nyelvjárásában212
PETHŐ JÓZSEF: Az alakzatok szerepe a kommunikációban217
SCHIRM ANITA: A televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségei222
SCHMIDT ILDIKÓ: Kommunikációs stratégiák nyelvtipológiai megközelítésben227
SOMOS EDIT CSILLA: Az üdvözlő beszéd mint kommunikációs forma és
nyelvi produktum232
SZ. HEGEDŰS RITA: A dativus possessivus jelző vagy határozó?238
SZABÓ KALLIOPÉ: Megakadások hat- és nyolcévesek spontán beszédében242
SZABÓ VERONIKA: A kommunikáció mint szabályalkalmazás az anyanyelvi órákon248
SZELE BÁLINT: Irodalmi kommunikáció a versfordításban254
SZÉPE JUDIT: Kétarcúak devianciái259
TOLNAI ZSUZSA: A rendészeti korpusz nyelvi sajátosságainak tanulmányozása a NooJ program segítségével267
VÁRADI VIOLA: Határjelzés a felolvasásban és a spontán beszédben278
VARGA-HASZONITS ZSUZSA: Az eszperantó mint élő nyelv284
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Hogyan kommunikál egy pénzintézet?288
VLADÁR ZSUZSA – CONSTANTINOVITS MILÁN: Az INCOTERMS terminológiája – történet a gazdasági szaknyelvi szemléletváltásról296

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 99. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.