Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2020

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Kálmán László, Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kálmán László, Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

190 oldal, B/5, puhafedeles
1990 Ft
ISBN 9789637094651
2006
BEVEZETÉS9
 
1. NYELV ÉS NYELVTUDOMÁNY10
1.1. A nyelvtudományról10
1.1.1. Szinkrónia és diakrónia10
1.1.2. Elméleti nyelvészet11
1.1.3. Leíró nyelvészet11
1.1.4. Határtudományok12
1.1.5. Alkalmazott nyelvészet12
1.1.6. ...és ami nem nyelvészet13
1.1.7. Összefoglalás14
1.2. A nyelvtan fogalma14
1.3. A természetes nyelv mint jelrendszer16
1.3.1. A jelek osztályozása16
1.3.2. A nyelvi jel(rendszer) természete18
1.3.3. Nyelv és beszéd19
1.3.4. Emberi és állati nyelv19
1.3.5. Az emberi nyelv eredete21
1.3.6. Nyelvi komplexitás23
 
2. KOGNITÍV KÉPESSÉGEK ÉS A NYELV24
2.1. Nyelv és gondolkodás24
2.1.1. Univerzalizmus24
2.1.2. Determinizmus25
2.1.3. Relativizmus26
2.1.4. A nyelvi képesség mibenléte26
2.1.5. A nyelvelsajátítás szakaszai27
2.2. A nyelv és az agy30
2.2.1. Lateralizáció30
2.2.2. Nyelvi károsodás és modularitás30
 
3. NYELVVÁLTOZATOK34
3.1. Mikor azonos két nyelv?34
3.2. Nyelvváltozatok34
3.2.1. Nyelvváltozatok és társadalmi együttélés35
3.3. Stílusok, kódok37
3.3.1. Stílus, regiszter37
 
4. A NYELV HASZNÁLATA41
4.1. Jelentés, értelmezés, használat41
4.2. A mondatok használata42
4.2.1. Beszédaktusok43
4.2.2. A beszédhelyzet szerepe45
4.2.3. Előfeltevések46
4.3. Többértelműségek48
4.4. Jelentéstan és logika50
4.4.1. Jelentés és jelölet51
4.4.2. Kompozicionalitás52
4.5. Mondatrészek jelentésbeli szerepei54
4.5.1. Igei jelentések, eseményszerkezet54
4.5.2. Kötelező bővítmények55
4.5.3. Tematikus szerepek56
4.5.4. Kommunikatív szerepek58
 
5. MONDATTAN60
5.1. Mondatszerkezet60
5.1.1. A szerkezet létezésének ténye60
5.1.2. A szerkezet megállapításának módjai62
5.1.3. Megszakított összetevők62
5.1.4. Frázisszerkezet64
5.2. Grammatikai funkciók67
5.3. Egyeztetés és szórend69
5.4. Néhány mondattani probléma70
5.4.1. Vonzat és adjunktum70
5.4.2. Lexikai integritás72
5.4.3. Kompozicionalitási problémák73
 
6. ALAKTAN75
6.1. Az alaktan alapfogalmai75
6.1.1. Szó75
6.1.2. Szótári tétel76
6.1.3. Szófaj76
6.1.4. Morféma78
6.2. Szóalkotás80
6.2.1. Szóképzés80
6.2.2. Szóösszetétel81
6.3. Toldalékolás81
6.3.1. A toldalékok osztályozása81
6.3.2. Hiányos paradigmák, kivételes alakok83
6.3.3. Nyelvosztályok toldalékolás szempontjából84
6.3.4. A magyar toldalékok típusai84
 
7. FONETIKA ÉS FONOLÓGIA86
7.1. Fonetika86
7.1.1. A beszéd akusztikus vizsgálata86
7.1.2. Artikuláció89
7.2. Fonológia91
7.2.1. Fonémák91
7.2.2. Fonológiai jegyek92
7.2.3. Fonológiai szabályok94
7.2.4. Fonotaktikai szabályok97
7.2.5. Lexikális és posztlexikális szabályok99
7.3. Prozódia100
7.3.1. Hosszúság100
7.3.2. Autoszegmentális ábrázolás100
7.3.3. Intonáció101
7.3.4. Szegmentum-csontváz102
 
8. TÖRTÉNETI NYELVÉSZET105
8.1. Nyelvi változatosság, nyelvi változás105
8.1.1. A nyelvváltozás folyamata105
8.1.2. A nyelvváltozatok hatása és idegen hatások106
8.2. Hangváltozások és alaktani változások108
8.3. Mondatszerkezeti változások111
8.4. Jelentésbeli változások113
8.4.1. Az informativitás és a gyakoriság szerepe114
8.5. Funkcionalizmus, teleológia115
8.6. Nyelvtörténet116
8.6.1. Nyelvek hasonlósága, nyelvrokonság116
8.6.2. Az összehasonlító módszer116
8.6.3. Családfaelmélet és hullámelmélet117
8.6.4. Lexikai statisztika és glottokronológia118
8.6.5. Nyelvtörténet és segédtudományai118
8.6.6. Nyelvcsaládok119
8.6.7. Nyelvrokonság és identitás119
 
9. A NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETE121
9.1. Az írás története121
9.2. Nyelvészet az ókorban122
9.2.1. A görög nyelvészet122
9.2.2. Az indiai nyelvészet123
9.2.3. Római nyelvészet124
9.2.4. A klasszikus tévhit124
9.3. Nyelvészet a középkorban125
9.4. A 19. század nyelvészete126
9.5. A 20. századi strukturalizmus127
9.5.1. Ferdinand de Saussure127
9.5.2. A kelet-európai strukturalizmus128
9.6. Az amerikai nyelvészet a 20. században130
9.6.1. A deskriptív iskola előfutárai130
9.6.2. Az amerikai deskriptív nyelvészet132
9.6.3. A generatív nyelvtan133
9.7. Nem transzformációs generatív irányzatok139
9.7.1. A nem levezetésalapú nyelvtanok megjelenése   140
9.7.2. Megszorításalapú elméletek140
9.8. Posztgenerativista irányzatok145
 
OLVASMÁNYOK148
 
FOGALOMTÁR157
 
TÁRGYMUTATÓ179

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XLVIII. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
A mi fajtáink sokáig...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár