Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Simon Orsolya, Szabó Dániel (szerkesztő): Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Simon Orsolya, Szabó Dániel: Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel

180 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219146
2012
Előszó7
Bacskó Veronika: A kriminalisztikai szövegnyelvészet módszertani problémái
   (fenyegető levelek elemzése alapján)9
Böröcz Tímea: Színasszociációs vizsgálatok életkor szerinti egybevetése14
Csomai Lídia: Az óvodáskori és iskoláskori mentális lexikon összevetése18
Hugyecz Enikő Henriett: Laikus nyelvi profilalkotás – Hogyan kutatható
   az idiolektus?23
Kiss Zoltán†: Többnyelvűség és többkultúrájúság Fehéroroszországban.
   A 3. generáció nyelvi és kulturális attitűdjei29
Kovács László: Márkakutatás és nyelvtudomány – metszéspontok
   és lehetőségek38
Lengyel Zsolt: A szóasszociációs vizsgálatok újabb eredményei44
Mészáros Katalin Edit: A tagoló szünetek szerepe általános iskolások
   spontán dialógusaiban57
Nagy L. János: A kettős szillogizmustól a poétikai elemzés felé. A kettős
   szillogizmus jelentésképzéséhez63
Németh Judit: Társalgáselemzés eltérő szociális helyzetű gimnáziumi diákok
   körében72
Padraginé Csaba Mercédesz: A helyesírási szabályok alkalmazása tanulási
   zavarral/nehézséggel küzdő gyermekeknél80
Peller Anita: A női-férfi kommunikáció összevetése vizuális stimulus alapján87
Petykó Márton: A blog mint beszédhelyzet értékelése a szerzők és
   a hozzászólók részéről a köznyelvi helyesírási normától való eltérések
   gyakorisága alapján93
Simon Orsolya: Az írott szó felismerése – egy magyar–angol lexikai
   döntési kísérlet első tanulságai98
Sulyok Hedvig: Doktor utcák – Etűdök utcanévre107
Szabó Dániel: Bibliakutatás és nyelvészet114
Szécsényi István†: Nyelvi eszközök és udvariassági stratégiák német
   nyelvű hivatalos levelekben122
Tóth Eszter: A vers vehikulumához rendelhető szemantikai felépítés
   vizsgálata. Kreatív-produktív gyakorlat elemzése133
Tóth Margit: Stand up comedy – a férfiműfaj?139
Tóth Szilvia: A meggyőzés ereje a politikai kampánybeszédekben. Mesterházy
   Attila és Orbán Viktor 2010-es kampánynyitó beszéde alapján150
Varga Mónika: A vadász szaknyelv jellemzői158
Vladár Zsuzsa – Karácsony Fanni – Németh Szilvia: A latin nyelvű magyar
   grammatikák terminológiai adatbázisa163
Gaál Zsuzsanna: Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség171
Nagy L. János: Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás174
Klippel Rita: Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.): Társadalmi
   nem és nyelvhasználat I. Válogatott szemelvények az angol és a német
   szakirodalomból177

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 138. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.