Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): A szótól a szövegig

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: A szótól a szövegig

284 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219078
2012
BEVEZETŐ 7
ALBERT SÁNDOR: „A fordítást módosítottam (A ford.)” – Adalékok a fordítás
   etikájához9
BALÁZS GÉZA: Az álmok nyelvi képe17
BAŃCZEROWSKI JANUSZ: A szöveg és a metaszöveg 25
BÁRDOSI VILMOS: A szótól a szólásig – Gondolatok egy új típusú szótárról31
BENŐ ATTILA: Modális érték és fordítás41
DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: A halál perszonifikációja és animizációja
   a magyar és a lengyel nyelvben51
FRANK TIBOR: A filológiai nyelv és eszköztár nemzetközi egységesülése
   és hazai helyzete59
GADÁNYI KÁROLY: Pável Ágoston, az igaz tanár67
GAZDAG VILMOS: Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar
   lakosságának nyelvhasználatában75
GÓSY MÁRIA: Szóismétlések a funkció és a beszédtípus függvényében87
GYARMATHY DOROTTYA: Rejtett és felszíni monitorozás a spontán beszédben99
HETÉNYI ZSUZSA: A szótól a betűig – Literátus literatúra a transzlációban
   és transzliterációban (Nabokov szinesztetikus és többnyelvű szövegei)109
JÁSZAY LÁSZLÓ: A cselekvésaktusok közötti időintervallum mint aspektuális
   tényező115
JEREMIÁS ÉVA: Giovanni Baptista Podestà (1625–1698) udvari tolmács és
   általános nyelvész 121
KÁROLY KRISZTINA: A topikszerkezet szerepe a sajtófordításban129
KESZLER BORBÁLA: Horrorisztikus és „illetlen” kifejezések a régi orvosi
   receptekben139
KISS JENŐ: Szaknyelvi lexikai bővülés – és néhány kérdés147
KLAUDY KINGA: Szószintű műveletek szövegszintű hatása a fordításban153
L. CSENGŐDI ÁGNES: A terminológiák kialakulása – Hasonlóságok a cseh,
   a szlovák és a magyar szaknyelvekben161
LUKÁCS ISTVÁN: Infinitívuszok inváziója – A krležai szöveguniverzum egy
   „diszkrét bája”167
MÁRKUS ANDREA: „Új” déli szláv irodalmi nyelvek173
MARÓTH MIKLÓS: Az iszlám ismerete a mai világban – Társadalomtudomány
   vagy filológia?179
NYOMÁRKAY ISTVÁN: Irodalmi mű és közönség187
PÁL DÁNIEL LEVENTE: Szövegparadigmák – vektorok, hálózatok, önhasonló
   alakzatok193
PAPP ANDREA – VIHAR JUDIT: Az irodalom napszámosai – Ki kicsoda a magyar
   műfordításban?201
PÁTROVICS PÉTER: Az igeaspektus képe az anyanyelvű és a nem anyanyelvű
   nyelvhasználóknál – Lehetséges-e a nagy aspektuselmélet?207
SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT: Az interkulturális kommunikatív kompetencia
   fejlesztésének lehetőségei215
SZABÓ LUCA: Stíluskülönbségek – J. M. Barrie: Pán Péter és magyar
   fordításai 221
SZIJJ ILDIKÓ: Főnévi igenév felszólító funkcióban az iberoromán nyelvekben229
TORMA KATALIN: Sir William Jones Hâfez fordításai237
TULTZ KATALIN: Neologizmusok (amerikanizmusok és anglicizmusok) a mai
   orosz beszélt nyelvben egy szociolingvisztikai felmérés tükrében247
VESZELSZKI ÁGNES: A netszótól a netszövegig253
VIG ISTVÁN: Pesti Gábor szótárának előzményei261
ZACHAR VIKTOR: A fordító minimális erőfeszítése – Vélt vagy valós probléma? 269
ZOLTÁN ANDRÁS: A szláv denazalizáció a magyar szavak tükrében277
A kötet szerzői281

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 137. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.