Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás (szerkesztő): Variabilitás és nyelvhasználat

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás: Variabilitás és nyelvhasználat

296 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9637094059
2004
Balázs Géza: A változás és a változat mint nyelvstratégiai alapkérdés7
Balogh Péter: Variabilitás a kollokációk használatában14
Bańczerowski Janusz: Néhány gondolat a nyelv és a nyelvhasználat kapcsán18
Borbás Gabriella Dóra: Nyelvi változatosság - szinonimitás - metaforizáció22
Bujdosó Iván: A nyelvtervezettől az élő nyelvig28
Constantinovitsné Vladár Zsuzsa: Variabilitás a korai magyar grammatikák terminológiájában35
Czeglédi Katalin: Variabilitás és nyelvhasználat a földrajzi nevekben49
Cs. Jónás Erzsébet: A variabilitás mint az újrafordítások értelmezési és/vagy nyelvhasználati provokációja61
Dési Edit: Variációk a variabilitás témájára67
Dömötör Adrienne: Mondatszerkezeti szinonímia és formai változatok73
Erb Mária - Knipf Erzsébet: Sváb, német és magyar: variabilitás a magyarországi németek nyelvhasználatában és kódválasztásában80
Farkas Edit: Jelentés, kontextus, relevancia és interpretáció91
Fedoszov Oleg: Állandósult szókapcsolatok és variabilitás96
Fűköh Borbála: Slágerek szövegfelépítése és interpretációs lehetőségeik103
Gecső Tamás: A hová? és a honnan? különbségének pszicholingvisztikai természetéről a magyarban114
Hegedűs Rita: „No milk today” - variációk a nominális mondatra123
Horváth Katalin: Töprengések a szóhasadás jelentőségéről133
Horváth Rajmund: Definíciótípusok szemantikai integritása143
Jónás Frigyes: Variabilitás-faktorok a magyar mint idegen nyelvben149
Kabán Annamária: Szórendi változat és értékszerkezet155
Kiss Gábor: A piros, vörös és más színnevek használata a Magyar Nemzeti Szövegtár alapján160
Komlósi László Imre: A kompozicionalitás és a produktivitás jegyei az iteratív szerkezetek rendszerezésében166
Kontra Miklós: A kodifikált sztenderd és a magyarországi magyarok174
Ladányi Mária: Alakváltozatok a birtokos személyragozásban179
Lindner Márta: A metafora természete a diskurzusban197
Lőrincz Jenő: Önazonosság és nyelvhasználat204
Lőrincz Julianna: Normativitás és variabilitás209
Máthé Árpád: A képzők szerepének szinkrón és diakrón vizsgálata a magyar és az eszperantó kémiai szaknyelvben215
Péteri Attila: Mondatfajta és mondatmodalitás kontrasztív szempontból221
Salomonné Csíszár Pálma: Prepozíció vagy adverbium?230
Sándor Klára: A magyar parlamenti pártok definitív jelzőinek variabilitása238
Spannraft Marcellina: Poliszémia? Patologikus poliszémia? Ideológiai poliszémia?243
Szabó Zoltán: Variáns és invariáns a stilisztikában253
Székely Gábor: A variabilitás lehetőségei és korlátjai a fokozás és mérséklés kifejezésekor258
Szikszainé Nagy Irma: Retorikai kérdések szleng variációi262
Tatár Béla: A variabilitás jelensége az orosz idiomatikában262
Tóth József: Kognitív orientációs pontjaink268
Varga-Haszonits Zsuzsa: Az eszperantó tabellaszavak és a logika278
Wacha Balázs: Variabilitás és nyelvi tervezés az eszperantóban és körülötte285

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXXIV. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.