Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerkesztő): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok
A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok

488 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902947
2011
Előszó7
 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK9
Szépe György: Nyelvi jogok a Helsinki Zárónyilatkozattal megkezdett
   korszakban11
Petteri Laihonen: A nyelvideológiák elmélete es használhatósága a magyar
   nyelvvel kapcsolatos kutatásokban20
Tánczos Vilmos: Csángó nyelvideológiák28
Lanstyák István: Nyelvi problémák es nyelvi ideológiák48
Beregszászi Anikó: Ideológiák, kutatási eredmények a kárpátaljai magyar
   anyanyelvi oktatásban és a hasznosíthatóság gyakorlata59
 
NYELV- ÉS OKTATÁSPOLITIKA, NYELVI JOGOK71
Kontra Miklós – Cseresnyési László: A magyar nyelv halála (a Parlamentben,
   2001-ben és 2011-ben)73
Menyhárt József: Kérdezzen! Mi válaszolunk. Nyelvi jogsegély Szlovákiában84
Gúti Erika – Schmidt Ildikó: (Jog)Szabályok és szabályozatlanság a felnőtt
   migráns nyelvoktatásban93
Tuska Tünde: Politikai döntések következtében... A szlovák kisebbségi
   oktatás helyzete Magyarországon101
Ferenc Viktória: „Nem a statisztika miatt vagyunk mi a vilagon!” – gondolatok
   szülőföld és mobilitás kapcsán105
Séra Magdolna: Az oktatáspolitika és a tannyelv-választás lehetséges
   következményei a kárpátaljai magyar közösségben115
Heltai János Imre: A moldvai magyar nyelvi tervezés legitimitásának kérdései119
Zoltán András: Egy többségi nyelv kisebbségben: a fehérorosz nyelvi helyzet   126
Vörös Ferenc: Mit tudnak a (leendő) tanárok a nyelv- és kisebbségpolitikáról134
Németh Miklós: „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!” Folyamatos nyelvújítás
   – állami segédlettel: a francia példa139
Bárány Erzsébet – Huszti Ilona – Fábián Márta: Második és idegen nyelv
   oktatása a beregszászi magyar iskolák 5. osztályában: a motiváció
   és nyelvi készség összefüggése az oktatáspolitikai tényezőkkel145
 
NYELVI IDEOLÓGIA, NYELVI MÍTOSZ155
P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit – Iglai Edit: Egy nyelv(használat)i
   mítoszról (?) a tények tükrében157
Heltainé Nagy Erzsébet: Nyelvi mítoszok a tanácsadói gyakorlatban165
Szabó Tamás Péter: Ideológiák a nyelvi hibajavítás hátterében?
   Metanyelvi elemzések174
Presinszky Károly: Nyelvi mítoszok vizsgálata szlovákiai magyartanárok
   és egyetemi hallgatók körében184
Csernicskó István: Narancsos kacsa: a narancsos forradalom
   nyelvi ideológiája193
Molnár Anita: Nyelvi ideológia, nyelvhasználat, kárpátaljai magyarok204
Nádor Orsolya: A magyarról mint idegen nyelvről – nyelvideológiai
   közelítésben211
Balogh Erzsébet: Angol szakos, magyar egyetemisták körében élő nyelvi
   mítoszok és ideológiák különböző nyelvváltozatokkal kapcsolatban218
 
IDENTITÁS, SZTEREOTÍPIÁK, NYELVI ATTITŰDÖK225
Fenyvesi Anna: Nyelvi attitűdök kisebbségi kontextusban: erdélyi, vajdasági
   és felvidéki magyar diákok viszonyulása anyanyelvükhöz, az államnyelvhez
   és az angolhoz227
Szabó T. Annamária: Identitástudat kisebbségben a Kárpát-medencén innen
   és túl235
Gereben Ferenc: Az anyanyelv szerepe a határon túli magyarság
   azonosságtudatában245
Benő Attila: Többségi nyelv és kisebbségi nyelv. Attitűd és normatudat
   az erdélyi magyarok körében257
Eitler Tamás: Nemi szerepek és identitások multimodális automatizálása
   reklámüzenetekben267
Lakatos Katalin: A nyelvjárások megítélése és a nyelvi sztereotípiák
   összefüggései Kárpátalja magyar iskoláiban274
Hires-László Kornélia: A kárpátaljai magyarság identitásának vizsgálata
   nyelvi aspektusból280
 
NYELVHASZNÁLAT, NYELVI VÁLTOZÁS, KÉTNYELVŰSÉG287
Kassai Ilona: A nyelvhasználat tudatos alakítása a 18-19. századi
   Magyarországon289
Borbély Anna: Variabilitás és változás: a nyelvcsere kutatása longitudinális
   módszerrel293
Mátyus Kinga: -ba, -ban elméletben és gyakorlatban. A (bVn) változó
   variabilitása a BUSZI-2 öt foglalkozási csoportjában303
Sólyom Réka: Celeb, bevállal, H1N1 – neologizmusok megítélése, értékelése
   különböző korcsoportok körében312
Büky László: Hírértékviszonyok a (divat?)szóhasználatban322
Richter Borbála Mária: A német és a francia nyelv sorsa a korabeli
   Dél-Afrikában330
Uhrin Erzsébet: A szlovák nyelv használatának lehetőségei és gyakorlata
   Magyarországon339
Karmacsi Zoltán: Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő gyerekek
   nyelvhasználatának jellemző vonásai343
Márku Anita: Nyelvhasználati sérelemtörténetek a kárpátaljai magyarok
   körében350
Gazdag Vilmos: Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak
   nyelvhasználata, különös tekintettel a keleti szláv kölcsönszavak
   fokozott használatára355
Bátyi Szilvia: Kétnyelvű és egynyelvű közösségek vizsgálata
   pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai dimenziókban. A kétnyelvű
   mentális lexikon364
 
NÉVHASZNÁLAT, NYELVI UDVARIASSÁG, SZAKNYELV375
Varga Józsefné Horváth Mária: Győrben tanuló szlovákiai magyar anyanyelvű
   nők névadásának és névhasználatának vizsgálata377
Kovács András: Hogy hívnak? Adalékok a kárpátaljai magyar
   személynévhasználathoz386
Balla Andrea: A rendszerváltások következményei a kárpátaljai magyar
   személynévhasználatban394
†Szécsényi István: Udvariassági elemek angol, német és magyar nyelvű
   EU-s levelekben398
Hardiné Magyar Tamara: A teológia szakmai nyelvhasználata. Terminológiai
   (szemantikai) vizsgálódások403
Apróné G. Ágnes: Kommunikáció és érdekérvényesítés413
 
TERMINOLÓGIA-POLITIKA MŰHELY419
Fóris Ágota: A magyar terminológia-politika elvei, a gyakorlat és az elmélet
   viszonya421
Fóris Ágota – B. Papp Eszter: A terminológiai szabványosítás és harmonizáció
   a nyelvi jogok érvényesítésének szolgálatában429
Tamás Dóra: Terminológiai adatok soknyelvű dokumentálása434
Bölcskei Andrea: A szabványosítás online forrásai a Kárpát-medencében439
Bérces Emese: Helyesírás és terminológia-politika445
Gaál Péter: Az online szótárak szerepe a magyar–magyar nyelvhasználatban451
H. Varga Márta: Egy magyar nyelvű nyelvészeti terminológiai szótár fölöttébb
   szükséges voltáról457
Mátis Bernadett: A sportterminológia mint a terminológia-politika eszköze463
Zabóné Varga Irén: A műszaki terület terminológia-politikája472
 
Név- és tárgymutató479

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 130. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár