Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség

148 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9637094237
2005
Bevezető7
 
1. A modalitás fogalmáról9
1.1. Bevezetés9
1.2. A logikai modalitás-fogalom10
1.3. A modalitás mint beszélői attitűdök nyelvi kifejezőeszköze20
1.4. A modalitás mint egy morfológiailag-szintaktikailag meghatározott
kategória jelentése30
1.5. A mondatok modális alapértéke33
1.6. Faktív és nem faktív attitűdök37
1.7. Propozicionált beszélői attitűdök40
1.8. A modalitás általános definíciója46
1.9. Összefoglalás49
 
2. A -hat/-het modális toldalék és a kell modális segédige jelentéstanához52
2.1. A -hat/-het és a kell jelentései52
2.1.1. Az aletikus modalitás54
2.1.2. Az episztemikus modalitás56
2.1.3. A deontikus modalitás60
2.1.4. A buletikus modalitás62
2.1.5. A diszpozicionális modalitás63
2.1.6. A cirkumsztanciális modalitás64
2.1.7. Egyéb modalitásfajták, illetőleg modális elemek nem modális használata66
2.1.7.1. A -hat/-het 'faktuális' használata67
2.1.7.2. A -hat/-het 'képes valamire' értelemben68
2.1.7.3. Az okozati összefüggés kifejezése69
2.1.7.4. A buletikus kell deontikus használata69
2.1.7.5. A teleologikus kell70
2.1.7.6. A fatalisztikus kell71
2.1.7.8. Összefoglalás72
2.2. A szubjektív episztemikus modalitás72
2.2.1. Bevezetés72
2.2.2. Az episztemikus lehetőség két fajtája73
2.2.3. A szubjektív episztemikus modalitású mondatok tulajdonságai79
(a) A tagadás79
(b) A kérdő mondat81
(c) A feltételes mondat (a premissza-próba)82
(d) A tud predikátum83
(e) A jövő idő használata84
2.2.4. A hangsúly és a fókusz kérdése85
2.3. Néhány szó az igék -ható képzős alakjáról89
2.4. Az episztemikus modalitás egyéb kifejezőeszközei91
2.5. Összefoglalás94
 
3. A tud segédige jelentéstanához96
3.1. A tud ige jelentései96
3.2. Levezethető-e a 'pouvoir' és 'savoir' jelentés egy alapjelentésből?101
3.3. A tud' jelentései102
3.4. A képesség és lehetőség összefüggései106
3.5. Grammatikalizációs kérdések109
3.6. Összefoglalás111
 
4. A modalitás pragmatikai aspektusai112
4.1. Bevezetés112
4.2. Deontikus beszédaktusok112
4.3. Buletikus beszédaktusok114
4.4. Udvarias kérés115
4.5. A lehetőség mint szükségszerűség116
4.6. A mond ige modális alakjai117
4.6.1. Hogy(an) mondhat117
4.6.2. A 'hiába mond' jelentés118
4.6.3. A mond modális alakja mint pragmatikai partikula119
4.6.4. A mond modális alakjainak szövegtani szerepe120
4.7. A gondol ige modális alakjai122
4.7.1. Hogy(an) gondolhat122
4.7.2. A gondol modális alakjának szövegtani funkciója122
4.8. A kell modális segédige szövegtani szerepe123
4.8.1. Az (el/meg) kell + mondani124
4.8.2. A kell tudni125
4.9. A talán módosítószó125
4.10. Összefoglalás126
 
5. Kitekintés128
5.1. Bevezetés128
5.2. Modalitás és eseményidő128
5.3. Modalitás és mondatfajta130
5.4. Modalitás és igemód132
5.5. Módosítószók, módosító határozószók135
5.6. Egyéb nyitott kérdések137
 
Irodalom139
Névmutató143

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XLIII. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.