Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Wacha Imre: A tiszta beszéd
Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I.

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Wacha Imre: A tiszta beszéd

228 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789634090069
2015
BEVEZETÉS – ELŐSZÓ7
 
1. A LÉGZÉS ÉS A LÉGZÉSTECHNIKA 11
1.1. Légzőgyakorlatok13
1.1.1. Néma élettani légzés – rekeszlégzéssel13
1.1.2. A beszédlégzés kialakítása 16
1.1.3. Kombinált légzőgyakorlatok: egyenlő hosszúságú rövid szólamok: a hangsúly és a hanglejtés együttese 17
1.1.4. Kombinált légzőgyakorlat: egyenlően hosszú szólamok, hangsúlyfokozatokkal19
1.1.5. Kombinált légzőgyakorlat: egyenlő hosszúságú szólamok, a hangsúly és a hanglejtés együttese20
1.1.6. Kombinált légzőgyakorlat: egyenlő hosszúságú szólamok, a hangsúly, a hanglejtés együttese, hangfekvésváltás20
1.1.7. Növekvő terjedelmű szólamok: a szószerkezetek összefogása 21
1.1.8. Változó és növekvő szólamok23
1.1.9. Növekvő szólamok 25
1.1.10. Változó terjedelmű szólamok: szószerkezetek összefogása, kapcsolás, tagolás28
1.1.11. Kombinált légzésgyakorlatok: a változatos hangsúlyok, a közbeékelés, a ritmusváltás32
1.1.12. Kombinált szöveggyakorlat: a változatos hangsúlyok, a tagolás és a kapcsolás, a ritmus, a közbeékelés gyakorlása, a rezonancia fejlesztése35
1.1.13. Légzőgyakorlat: növekvő szólamok, a szószerkezetek összefogása és tagolása38
1.1.14. Kombinált légzésgyakorlat: pergetés, ritmus- és hangváltás 40
1.1.15. Kombinált légzésgyakorlat: a dinamika, a hangfekvés, a ritmus és a hangszínezet váltásai 42
 
2. A HANGSZÍNEZET ÉS A HANGSZÍNEZÉS 45
2.1. A kellemes, jól vivő beszédhang kialakítása 45
2.2.1. Az orgánum fejlesztése 46
 
3. A BESZÉDHANGOK KÉPZÉSE 66
3.1. A hangképző szervek 66
3.2. A magánhangzók (vokálisok) 71
3.2.1. A hátul képzett magánhangzók 73
3.2.2. Az elöl képzett magánhangzók 75
3.2.3. Az orrhangzós színezetű magánhangzók 78
3.2.4. A kettőshangzók (diftongusok) 78
3.3. A mássalhangzók (konszonánsok) 79
3.3.1. A zárhangok 80
3.3.2. A pergő hangok 85
3.3.3. A réshangok 87
3.4. Az idegen nevek, szavak, kifejezések kiejtése 95
3.4.1. Az idegen tulajdonnevek kiejtése 95
3.5. Hibák, vétségek a hangzók időtartamában 100
3.6. Hibák, vétségek a hangképzési folyamatban 103
3.6.1. A zárt szájú beszéd 103
3.6.2. A „delabializált”, „béna ajkú” beszéd 103
3.6.3. Az „illabializált”, „teli mosolyú” beszéd 103
3.6.4. A merev nyelvű beszéd 104
3.6.5. A kásás beszéd104
3.6.6. A mormolt beszéd 104
3.6.7. A túl nyitott beszéd 104
3.6.8. A felpergetett iramú beszéd 104
3.6.9. A hátul szóló beszéd 105
 
4. ARTIKULÁCIÓS GYAKORLATOK 106
4.1. Artikulációs gyakorlat: széles ejtés 106
4.2. Artikulációs gyakorlat: ajaktorna 106
4.3. Ritmusgyakorlat: a hosszú és a rövid hangok pontos ejtése, ritmusváltás  107
4.4. Ritmusgyakorlat: a versritmus és az értelmi ritmus összehangolása112
4.5. Artikulációs gyakorlat: nyelvtörők 116
4.6. A kritikus mássalhangzók 117
4.7. Artikulációs gyakorlat: magánhangzók 123
4.8. Artikulációs gyakorlat: összefoglalás 125
4.9. Artikulációs gyakorlat: pergetés 127
4.10. Artikulációs gyakorlat: pontos, gyors ejtés 127
4.11. Artikulációs gyakorlat: alkalmazás 129
4.12. Az idegen nevek és szavak kiejtése 131
4.13. Alkalmazás: tagolás és kötés 133
4.14. A ritmus, a hangsúlyozás és a hanglejtés együttese; a távolra szakadt rímek 135
4.15. A hangváltások gyakorlása 138
4.15.1. A kemény hangindítás, nyelvtorna, ajaktorna: artikulációs gyakorlat dugóval 140
4.16. A nyelvjárási színezetű beszéd értékes! 141
 
5. A HANGSÚLYOZÁS ÉS A HANGERŐ 142
5.1. A hangsúly különböző fokozatai és formái 142
5.2. Mi a hangsúly? 142
5.3. A hangsúly megjelenési formái a leíró nyelvtanban 143
5.3.1. A szóhangsúly 143
5.3.2. A szakaszhangsúly 143
5.3.3. A mondathangsúly 145
5.3.4. A szöveghangsúlyos mondat 146
5.4. A hangerő váltásai és változásai 146
5.5. A hangsúlyozás főbb szabályai 147
5.6. Az értelmi hangsúly 147
5.7. Az érzelmi hangsúly 149
5.8. A ritmikai hangsúly 149
5.9. A hangsúly és a szórend összefüggései 149
5.10. A hangerő és váltásai 151
5.11. Hangsúlyozási álszabályok 152
 
6. HANGLEJTÉS, HANGMAGASSÁG, HANGFEKVÉS156
6.1. A hanglejtés kisebb egységeinek szerkezete 156
6.2. A hanglejtés alapegységei: a fekvésváltás 157
6.3. A hanglejtés legkisebb egységei 158
6.4. A hanglejtés kisebb egységei 159
6.5. A hanglejtés funkciói 160
6.5.1. A hangsúly és a hanglejtés kapcsolata 160
6.6. A mondat modalitásának jelzése 161
6.6.1. A kijelentő mondatok dallama 161
6.6.2. A kérdő mondatok dallama 162
6.6.3. A felszólító (kérő), tiltó mondatok dallama 162
6.6.4. A hanglejtés tagoló szerepe 163
6.7. Az összetett mondatok dallama 163
6.7.1. Az összetett mondatok dallamtípusai 163
6.8. A mondaton belüli fekvésváltás feladatai 165
6.9. A dallam tagoló és kapcsoló szerepe 166
6.10. Az „ismétlő dallam” 167
 
7. A BESZÉDRITMUS 168
7.1. Nyelvi ritmus, beszédritmus, beszédsebesség 168
7.1.1. Az artikulációs beszédritmus hibái 169
7.2. A beszédmű egészének a ritmusáról 172
7.2.1. A beszédtempó (beszédiram, beszédsebesség) 172
7.3. A ritmus rétegeződése 173
7.3.1. Az artikulációs ritmus 173
7.3.2. Az értelmi ritmus (mondatritmus) 174
7.3.3. A ritmus a mondatok láncolatában 185
7.3.4. A szövegegész tagoltságából adódó ritmus 187
7.3.5. A gondolkodás és az érzelmi ritmus 188
7.3.6. A beszéd ritmikájának általános sajátságai. Összefoglalás 188
7.4. Az írott és a beszélt jelleg eltérései 194
 
8. A KIEJTÉSI BABONÁKRÓL ÉS GONDOKRÓL 198
8.1. A hangsúly mibenléte 198
8.2. A jelző kötelező hangsúlyának álszabálya 201
8.3. A hátravetett igekötő hangsúlya 202
8.4. A névutó hangsúlya 203
8.5. A tagolással kapcsolatos babonák 203
8.5.1. A vessző szünetértéke 207
8.6. A kötőszavak előtti szünet álszabálya 208
8.7. A nevek hangsúlyviszonyai 210
8.8. A „rámutató névmás” hangsúlyozása 210
8.9. A kijelentő mondat hanglejtése 210
8.10. A kérdő mondat hanglejtése 212
8.10.1. A bonyolult kérdő mondat hanglejtése 212
8.11. Az állítmány és az ige hangsúlyozása 213
8.12. Gyors beszéd – lendület – dinamika 213
8.13. Az emelt hangfekvés 214
8.14. A mélyítés 214
8.14.1. A nyekergés 215
8.15. Grammatikai és akusztikus lezárás, a jelzett pont és a slusszpont 215
8.16. Összefoglalás 216
 
AJÁNLOTT ÉS FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 217

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 170. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár